Garantie regeling

 

Garantie regeling

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt 2Step-Out gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van 2Step-Out op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking 

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan 2Step-Out, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan 2Step-Out. Mocht 2Step-Out voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Reisvoorwaarden

Reisovereenkomst

De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger. Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

Boeking
Reserveren kan door middel van het digitale reserveringsformulier op de website en door middel van een email aan info@2step-out.nl. De boeking van de reis is definitief bij ontvangst van een boekingsbevestiging binnen 2 weken. De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap) bij boeking kenbaar te maken.

Betaling
Binnen 2 weken na ontvangst van de boekingsbevestiging met bijgevoegde factuur dient de reiziger de reissom te voldoen op rekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Een link in de bevestigingsmail geeft instructie. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisatie.

Reissom
De gepubliceerde reissommen zijn per verblijf en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van de reisorganisator zijn omschreven. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de
hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 2 weken te annuleren

Reisgarantie
De reisgarantie garandeert reizigers die hebben vooruitbetaald dat in geval van financieel onvermogen van de reisorganisator de verplichtingen niet na kan komen de reiziger de reissom terug krijgt. Dit is een wettelijke regeling die voor alle reisorganisaties van toepassing is. 2step-out  is aangesloten bij Stichting Take Over (STO). Bij bevestiging van de boeking gaat de betaling van de reissom naar Stichting Derdengelden Certo Escrow. De reissom wordt hier gewaarborgd totdat de reis is afgelopen en 1 dag na de reis wordt het geld
overgemaakt naar de reisorganisatie. In geval van financieel onvermogen van 2step-out kan de reiziger een beroep doen op de STO om de reissom terug te krijgen.

Programmawijzigingen 
Onvoorziene lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van het verblijf die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmacht situaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen, etc. Indien de wijzigingen voor de aanvang van het verblijf bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens het verblijf zal een wijziging in overleg met de klant worden gecommuniceerd.

Annulering door de reiziger

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per email te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de  ontvangstdatum van de reservering. Bij annulering is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd en de eventueel al gemaakte kosten door de reisorganisatie:
o Voor 10 weken voor aanvang worden er geen kosten in rekening gebracht.
o Tussen 8 en 10 weken voor aanvang: 10 % van de reissom.
o Tussen 4 tot 8 weken voor aanvang: 30 % van de reissom.
o Tussen 2 tot 4 weken voor aanvang: 50 % van de reissom.
o Van 2 weken voor aanvang tot en met de dag van aanvang: 100 % van de reissom.

Wijzigingskosten 
Indien de reiziger een wijziging aanbrengt in de datum van aanvang of het aantal deelnemers in de boeking, dan zullen de aanvullende kosten worden berekend en worden gefactureerd aan de hoofdboeker zoals deze bekend is bij de reisorganisator.

Reisdocumenten en informatie
De reiziger dient bij het aanvang in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. De reisorganisator is niet aansprakelijk als de reiziger niet kan verblijven als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Verzekeringen
De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen. Daarnaast is het verstandig om ook een annuleringsverzekering af te sluiten en de zorgverzekering na te gaan voor medische gevallen tijdens de vakantie.

Aansprakelijkheid
De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met de lokale (weer)omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
– Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
– Handelen van derden, zoals camping en of gidsen 
– Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie.
– Overmacht situaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vervoerschema’s.
– Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
– Ziekte van de reiziger.

De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.
In geval de reisorganisatie aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.

Verplichtingen van de reiziger
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisator op te volgen. De reiziger is
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

Klachten
Eventuele klachten dienen altijd ter plaatse of telefonisch te worden besproken met 2step-out. Indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de reiziger deze klacht binnen vier weken na afloop van de reis schriftelijk in te dienen bij de reisorganisator.

Wijziging prijzen website
2step-out behoudt het recht om eventuele wijzigingen in de vervoersmaatschappijen, verschuldigde belastingen en heffingen door te
berekenen. Nieuwe prijzen zullen zo snel mogelijk op de website kenbaar worden gemaakt.

Garantieregeling

STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt 2Step-Out gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van 2Step-Out wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan 2Step-Out , maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van 2Step-Out niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Algemene voorwaarden

Ontvangstbevestiging

Wanneer u via onze website boekt, ontvang u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Dit is een bevestiging dat de aanvraag bij ons
is binnengekomen. Onthoud dit is nog géén definitieve bevestiging van de boeking.

Definitieve boeking

Wij zullen spoedig u boeking in behandeling nemen. Zodra je boeking verwerkt is, ontvangt u  van ons een e-mail met bevestiging en ontvangt u belangrijke informatie die voor u reis voor belang zal zijn.

Tentindeling éénoudergezinnen

Onze 2step-out bestemming in de Ardennen is exclusief voor éénoudergezinnen. Dit houdt in dat de uitsluitend bedoelt is voor één volwassene met een maximum van drie kinderen per tent (uitzonderingen 4 kids kunt u aangeven bij opmerking). Het is ook niet mogelijk om voor twee volwassene in één tent te boeken. Als u toch als samen wilt komen raden we u aan om beide een aparte tent te boeken met het verzoek om naast elkaar te staan.

Programma activiteiten

Een aantal van ons genoemde activiteiten zijn afhankelijk van het weer waardoor genoemde activiteiten niet door kunnen  gaan of kan worden aangepast.

Speciale wensen

Heeft u voor het boeken speciale vragen dan kunt u deze mailen naar info@2step-out.nl

Heeft u speciale wensen of allergieën? Geef dit dan aan bij het kopje “  voorkeur ” Wij zullen u voorkeur in acht nemen en uiteraard ons best voor u doen. Een voorkeur houdt in dat het niet ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Natuurlijk houden wij met allergieën altijd rekening. 

Vergeet uw verzekering niet!

Het is van groot belang dat u goed verzekerd op reis gaat. Vergeet daarom niet bij uw eigen verzekering een goede reisverzekering
en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Zo voorkomt u onverwachtse hoge kosten en een hoop gedoe.

Houd er ook rekening mee wanneer u actief deelneemt aan buitensport activiteiten dat dit meer risico’s met zich mee brengen.

Aankomst en vertrek tijden:

Aankomst: Op zaterdag na 15:00 uur

Indien u bij aankomst deel wilt nemen aan het diner, verzoeken wij u om voor 16:30 uur aanwezig te zijn zodat wij kunnen zorgen dat
uw eten klaar zal staan.

Vertrek: Op zaterdag voor 10:00 uur.

Borg: Er word op de locatie borg van € 50 euro contant gehanteerd. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw borg! Ook bent u verantwoordelijk bij de afrekening . Klopt dit niet? Dan word dit van uw borg afgetrokken. Let hier dus goed op.